ΧΑΡΠ: ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ :     ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ = =  ΚΑθΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ...