ΜΥΘΩΔΙΑ: Οι «σατανικές» συμπτώσεις πίσω από την αποκωδικοποίηση των στίχων της

"... Είναί τη μια πόλι Κάνωβος στης γης την άκρη, στο στόμιο καθαυτό και στην πρόσχωσι του Νείλου· εκεί ο Δίας στα συλλογικά σου θα σε ...