Γιατί δεν πήραν την απόφαση εκκένωσης για να μην θρηνήσουμε τόσα πολλά αθώα θύματα;

Παραθέτουμε παρακάτω τον νόμο που ορίζει ποιοι είναι υπεύθυνοι να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την απομάκρυνση των πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις.


Το συγκεκριμένο  ΦΕΚ  ορίζει ποιοι είναι υπεύθυνοι να πάρουν απόφαση για εκκένωση του τόπου και απομάκρυνσης των πολιτών ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, όταν η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Μάλιστα η  δράση αυτή υλοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας : Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης...:

ΘΕΜΑ: Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΣΧΕΤ: : 1. Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις., (ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
2. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
3. Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
4. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
5. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
Συγκεκριμένα διαβάστε στην σελίδα 21 του ΦΕΚ τα εξής: 


2.4 Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από
τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:
 Απεγκλωβισμός και διάσωση πολιτών (12 )    από το ΠΣ που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου
και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το
ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες

Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους,
που δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις
και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων γίνεται μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η δράση αυτή υλοποιείται με
ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα άρθρο 108 του Ν.4249/2014 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους
προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (σχετικό 2934/06-05-
2015 έγγραφο ΓΓΠΠ, ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ)

 Λήψη μέτρων προστασίας από τους υπεύθυνους λειτουργίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Παιδικών Εξοχών –
Κατασκηνώσεων, Ιερών Μονών, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, εγκαταστάσεων Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ, εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, σύμφωνα με
τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου.

 Λήψη μέτρων τροχαίας από την ΕΛ.ΑΣ. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα
περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού
τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα
περιοχή.

 Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας πολιτών από την έκθεσή τους σε παράγωγα καύσης ή από
τραυματισμούς κατά την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου (ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ)

 Άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες (διοικητική μέριμνα) με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.)

 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με το Π.Σ. όπου αυτό απαιτείται, για την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή

 Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινομένου (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.)

 Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή
τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
σχέδιο ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης», καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο
ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται.

 Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και το έργο καταστολής τους από το
ΠΣ

 Ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και παροχή οδηγιών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους,
με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή του ΚΣΟΠΠ, ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού.

-----------------
(12 ) Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός
ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια
δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός
του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο
δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των
πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι δράση
υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή

εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς. Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ:  ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger