Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή στο επόμενο χρονικό διάστημα, των λιτανειών εκτός των εκκλησιών στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορωνοϊό:


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3332

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγ- ματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ- ού COVID-19. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι- τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο- νικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο- μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ- γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε- πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), 
ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη- μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα- σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α ́ 159), στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α ́ 31), 
ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 148), θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 180), 
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121) και 
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ- γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 
2. Την από 6.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
3. Την ανάγκη αναστολής της διεξαγωγής θρησκευτι- κών τελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της δι- ενέργειας πομπής, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας που έγκεινται στην αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
4. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.50450/9.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα- φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1 Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτι- κών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας. 
Άρθρο 2 Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου 1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την ανα- στολή του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
2. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενη- μέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει. 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33906 Τεύχος B’ 3332/09.08.2020 
Άρθρο 3 Ισχύς Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως την 31η Αυγούστου 2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2020 

Οι Υπουργοί 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Υγείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Εσωτερικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger