Εργασία σε 16.620 άνεργους διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο προκηρύχθηκε την Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ... θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.

Η νέα δράση, η οποία απευθύνεται σε άνεργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών περιλαμβάνει:

-Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών

-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών)

-Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

-Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος

-Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων (4.155 άνεργοι) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη

-Επίδομα 1.600 ευρώ

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 13.50 ευρώ για τα Τεχνικά επαγγέλματα (1 και 2) και στο ποσό των 10.5 ευρώ για τις Νέες Τεχνολογίες (3), μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος και η οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας καθορίζεται στο ποσό των 5.400 ευρώ και 4.200 ευρώ αντίστοιχα.

Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 4.00 ευρώ και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Πρoγραμμα Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει α) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων, σε προσδιορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας 100 ωρών και β) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 300 ωρών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 400 ώρες. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων.

Πρακτική άσκηση

Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης την οποία παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος έχει συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger