Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ ΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 20 ΕΤΗ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ 19.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 341 μ. Χ !!!


Γιατί η λέξη Έλλην στο βυζάντιο ήταν υβριστική; Γιατί επί βυζαντίου συνέβησαν οι χειρότερες καταστροφές τ Ελληνικού Πολιτισμού και πληθυσμού; Τι ήταν λοιπόν η Σκυθόπολις;


Στην αρχαία αυτή πόλη του δυτικού Ισραήλ λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης και καταστροφής συνειδήσεων, το πρώτο «Άουσβιτς» της Ιστορίας.
Για δύο δεκαετίες, καθ” όλη τη διάρκεια της κατοχής του βυζαντινού θρόνου απ” τον Κωνστάντιο το Β” δευτερότοκο γιο του Κωνσταντίνου η Σκυθόπολις υπήρξε ο τόπος συγκέντρωσης και βασανισμού και θανάτωσης των Ελλήνων, όλων όσων αρνήθηκαν να ασπασθούν το δόγμα του χριστιανισμού.
Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που συστηματικώς απεκρύπτετο πάντοτε και εξακολουθεί να αποκρύπτεται μέχρι και σήμερα, το διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος, στο 19ο βιβλίο του έργου του «Rerum Gestarum Libri XXXI».

Το περιγράφει ο Εμμανουήλ Ροϊδης στην Πάπισα Ιωάννα...

<<Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον χριστιανικόν ζήλον των οι ακάματοι εκείνοι ειδωλοθραύσται, αλλά και κατά των δυστυχών εκείνων, όσους υπωπτεύοντο εμμένοντας εις των πατέρων των την θρησκείαν. Ο σφάζων πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν, ο προσφέρων άνθη εις του πατρός του τον τάφον, ο συλλέγων χαμαίμηλα εις το φως της σελήνης, ο αρωματίζων την οικίαν του ή φέρων ανηρτημένον περί τον τράχηλον φυλακτήριον κατά του πυρετού κατεμηνύετο υπό κουκουλοφόρων κατασκόπων ως μάγος ή ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι αλύσεων και εστέλλετο εις Σκυθούπολιν, όπου είχε στηθεί το χριστιανικόν κρεουργείον. Εκεί συνεδρίαζον ευσεβείς δικασταί, αμιλλώμενοι τις πλείονας ειδωλολάτρας να οπτήσει επί εσχάρας, να βράση εντός ζέοντος ελαίου ή να κατακόψη μεληδόν. Μυριάδες μαρτυρολογίων διηγούνται τας αθλήσεις των χριστιανών ομολογητών, εκ των πληγών των οποίων έσταζε γάλα, και τους εδρόσιζον αι φλόγες, αλλ' ουδείς έγραψεν ακόμη το αψευδές συναξάριον των μαρτύρων εκείνων, οίτινες αντί μυθώδους γάλακτος έχυσαν αίμα αληθές και αντί να δροσίσει κατέκαυσε το πυρ της χριστιανικής ανεπιεικίας, καυστικότερον όν, φαίνεται, του πυρός της πολυθεϊκής ωμότητος>>.

Σε εκτενέστερη περικοπή Ροϊδης επισημάνει: 
«Κατά τας αρχάς του Μεσαίωνος επί Ουάλεντος, Ουαλεντινιανού και Θεοδοσίου συνεστήθη εν Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι θηριωδίαι, αι καταπιέσεις και αι σφαγαί δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, οίτινες άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία, ενώ οι Ορθόδοξοι «σωφρονισταί» της Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν αθρόους από του προσώπου της γης πάντας τους ελληνίζοντας ή φιλοσοφούντας. Τα περί τούτων χωρία των συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα αγανάκτησιν και φρίκην κατά των ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί ειρήνην» Παρά του χριστιανού χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς βεβαίως θέλει κατηγορήσει ως συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του, μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών μικρού πάντες κατ' εκείνο διεφθάρησαν, και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη φιλοσόφους, εσθήτι δε τη εκείνων χρωμένους εχώρει ο φόνος' ως μηδέ τους τα' άλλα επιτηδεύοντας κροκωτοίς τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν κινδύνου και δέος» (Ερμ. Σωζομένου, «Εκκλ. Ιστορ.», βιβλ. Στ', κεφ. 35).

Αντιλαμβάνεσαι τι λέει ο χριστιανός Σωζόμενος; 
Η τρομοκρατία είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα που οι άνθρωποι φοβόντουσαν τι ρούχα θα φορέσουν για να μην τους περάσουν για φιλόσοφους!!! ......

Οργανωτής ένας εξολοθρευτής επίσκοπος

Το σφαγείον της Σκυθόπολης υπήρξε επινόηση ενός νοσηρού εγκεφάλου, του επισκόπου Αλεξάνδρειας Γεώργιου.

Σύμφωνα με τον Αμμιανό, «ο Γεώργιος με τη συμμορία του προχωρούσε στους δρόμους των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας κομματιάζοντας ανθρώπους και καίγοντας τα πάντα»(Βιβλίον 17, κεφ 11).
Είχε δε ανέλθει στον επισκοπικό θώκο εξοντώνοντας πολλούς ανθρώπους»(Βιβλίον 17, κεφ 11).

Όμως οι Έλληνες ήσαν ακόμη η πλειοψηφία των υπηκόων της αυτοκρατορίας, κατείχαν μάλιστα όλες σχεδόν τις διοικητικές θέσεις των ρωμαϊκών επαρχιών.
Σκοπός του Γεώργιου ήταν η καθολική τους εξόντωση, η γενοκτονία, καθώς εστέκοντο, ως αρνητές τους χριστιανισμού, εμπόδιο στα μεγαλεπήβολα σχέδιά
του, που δεν ήσαν άλλα απ” την απόλυτη επικράτηση του δόγματος στην Ανατολή.
Με πανουργία λοιπόν προσφέρθηκε να παίξει το ρόλο του υπερασπιστή του αυτοκράτορος, ζητώντας απ” αυτόν τη συνδρομή του, για να καταπνίγει οποιαδήποτε συνωμοσία εξυφαίνετο τάχα εναντίον του.

Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε και απέστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της Αυλής Παύλο, έναν επίσης επαγγελματία εξολοθρευτή, περιβόητο για τη
σκληρότητά του, αποκαλούμενο και «Τάρταρο».
Αυτός και ο Γεώργιος σε συνεργασία οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σκυθόπολης, μια πόλη της Παλαιστίνης, έμοιαζε για δύο λόγους η πλέον
κατάλληλη από οποιαδήποτε άλλη,

«Ήταν η πλέον απομονωμένη και κυρίως ευρίσκετο μεταξύ Αντιοχείας και Αλεξάνδρειας, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός
των κατηγορουμένων»(19,12).
Οι κατηγορίες «επί εσχάτη προδοσία» σταδιακά άρχισαν να απαγγέλλονται χωρίς προσχήματα εναντίον όλων των Ελλήνων.
Εχαρακτηρίζοντο ως υπονομευτές του αυτοκράτορος, σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει κράτος και εκκλησία, με εκτελεστές τον Παύλο και τον Γεώργιο.
Στην τρίτη φάση του σχεδίου, απροκάλυπτα πλέον οδηγούνταν στη Σκυθόπολη όλοι όσοι συλλαμβάνονταν επ’αυτοφόρω να συνεχίζουν να διατηρούν κάποια
στοιχεία της παράδοσής τους.

«Έφτανε να φορά κανείς στο λαιμό του ένα φυλακτό κατά του ελώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας, ή να κάθεται κοντά σε τάφο (ειδωλολατρικό), για να κατηγορηθεί ότι επικαλείται φαντάσματα και δαίμονες και να θανατωθεί»(19,12, παρ.14)
Θύματα απ” όλο τον Ελληνικό κόσμο.
Ο τόπος αυτός των βασανιστηρίων και του θανάτου πολύ γρήγορα έφτασε να δέχεται «άπιστους» όχι μόνο απ” την Ανατολή αλλά από κάθε μέρος της επικράτειας, «Απ” όλο σχεδόν τον κόσμο ευγενείς ή απλοί πολίτες οδηγούνταν αλυσοδεμένοι στη Σκυθόπολη.
Μερικοί απ” το βάρος των αλυσίδων και την ταλαιπωρία της φυλακής πέθαιναν πριν ακόμα δικαστούν»(19,12 παρ.7)
Ελάχιστοι που γλύτωσαν την εκτέλεση είτε διότι μεταγνώμησαν είτε διότι με θάρρος και ψυχικό σθένος απέδειξαν την αθωότητά τους, οδηγήθηκαν στην 7-9 εξορία και κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους.
Τα κοινόβια των χριστιανών της εποχής ετρέφοντο αποκλειστικά από αυτές τις κατασχέσεις. Μ” αυτές τις «επιεικείς» τιμωρίες γλύτωσαν ύστερα από βασανιστήρια τον θάνατο ορισμένοι επιφανείς άνδρες, όπως ο Σιμπλίκιος, ο Παρνάσιος, ο Ανδρόνικος και μερικοί ακόμη.
Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο Παύλος, διέθετε τόση εξουσία και δύναμη, ώστε «με μια κίνηση του κεφαλιού του, μ” ένα νεύμα του μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσον περπατούσαν στη γη»(19,12,παρ.13)

Το παραπάνω απόσπασμα φανερώνει την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα που έζησε ολόκληρος ο Ελληνικός και Ελληνιστικός κόσμος.
Πρωτόγνωρη για την ανθρώπινη ιστορία και σίγουρα μεγαλύτερη όλων όσες μετέπειτα συνέβησαν.
Άγνωστο παραμένει το πότε τελικώς έκλεισαν τα σφαγεία της Σκυθόπολης.
Το πιθανότερο είναι να καταργήθηκαν από τον Ιουλιανό το 361μχ. Ο όλεθρος όμως και αφανισμός των πιο ζωντανών στοιχείων του Ελληνισμού ήταν πλέον γεγονός.

Η Σκυθόπολις και τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη κατά τον 4ο μχ αιώνα, αποτελούν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους, του Ελληνικού πολιτισμού αλλά και ορόσημο μεγάλο στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Διότι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο επεβλήθη ο χριστιανισμός στον Ελληνιστικό κόσμο και την πραγματική αιτία που επήλθε ο Μεσαίωνας.

Αποκαλύπτουν επίσης, γιατί τα μετέπειτα αυτοκρατορικά διατάγματα, που θεσμοθετούσαν την «επί ελληνισμώ» θανατική καταδίκη, εφαρμόσθηκαν χωρίς
καμμιά αντίδραση ή εξέγερση, όπως χωρίς καμμιά αντίσταση επήλθε και ο αφανισμός των πόλεων της κυρίως Ελλάδος από τον Αλάριχο σαράντα χρόνια
αργότερα. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων-και σίγουρα όλοι ήσαν υψηλού πνευματικού, ηθικού αλλά και οικονομικού επιπέδου-εξοντώθηκε.

Τους εναπομείναντες, ο τρόμος και ο πανικός τους οδήγησαν στο συμβιβασμό, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας.

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΜΜΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΣ ΠΗΓΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 
Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος ήταν ο ιστορικός του Ρωμαίου Χριστιανού αυτοκράτορα Κωνστάντιου του Β΄, κατά την εποχή του οποίου άρχισαν οι πιό αποτρόπαιοι διωγμοί εναντίων των Ελλήνων . Στην σημερινή πόλη του Δυτικού Ισραήλ την Beth Sian , γνωστή στους Έλληνες όλους εκείνων των αιματοβαμμένων χρόνων ως Σκυθόπολης , τον 4ο αι. μ.χ. γύρω στο 341 λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης , για δύο δεκαετίες (20 έτη) , δηλαδή καθ΄όλην την διάρκεια της κατοχής του Βυζαντινού θρόνου από τον δευτερότοκο γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου , τον Κωνστάντιο τον δεύτερο . *Ήρκει να κατηγορηθή τις (κάποιος Έλληνας - Εθνικός) υπό κακόβουλου κατασκόπου ότι έφερε τον τράχηλο φυλακτήριον κατά του πυρετού , ή εφάνη παρακαθήμενος πλησίον τάφου ή ερειπίου ίνα καταδικασθή εις θάνατον ως ειδωλολάτρης ή νεκρομάντις . 
Εκ΄των απώτατων άκρων της αυτοκρατορίας εσύρεντο αλυσόδετοι πάσης τάξεως και ηλικίας πολίται (Έλληνες) ων οι μεν απέθνησκον καθ΄οδόν , οι δε εν τοις δεσμοτηρίσις , οι δε επιζώντες εστέλλοντο εις Σκυθόπολις ... πόλιν όπου είχον στηθή τα βασανιστήρια και το σφαγείον* . Ammianus Marceihnus *History Books 14- 19 : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus . Harvard University Press . John C. Polfe) Το σφαγείον της Σκυθόπολης υπήρξε επινόηση - ενός νοσηρού εγκεφάλου - του Επισκόπου Αλεξάνδρειας Γεωργίου . Σκοπός του Γεωργίου ήταν η καθολική εξόντωση των Ελλήνων - η γενοκτονία αυτών - καθώς εκείνοι εστέκοντο ως αρνητές του Χριστιανισμού . 

Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄ δέχθηκε και έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της Αυλής του τον Παύλο , περιβόητο για την σκληρότητά του , αποκαλούμενο και *Τάρταρο* . Αυτός ο Παύλος και ο Γεώργιος σε συνεργασία οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σκυθόπολης . Γράφει ο Αμμιανός Μαρκελλίνος : Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος , ο Παύλος , διέθετε τόση εξουσία και δύναμη ώστε *με ένα νεύμα του μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσων περπατούσαν στην γη* . 19 : 12, 13 .

Η Σκυθόπολης και τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί επί 20 συνεχή έτη αποκαλύπτουν:

1ον : Τον τρόπο με τον οποίο επεβλήθη ο χριστιανισμός στον Ελληνικό κόσμο.

2ον : Τον λόγο και τον βάρβαρο απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο κατεστράφη ο λαμπρότερος πολιτισμός της Γης και οι δημιουργοί αυτού - οι Έλληνες .

3ον : Αποκαλύπτουν επίσης γιατί τα μετέπειτα Ρωμαϊκά (Βυζαντινά) αυτοκρατορικά διατάγματα που θεσμοθετούσαν την *επί Ελληνισμού θανατική καταδίκη* εφαρμόσθηκαν χωρίς καμία αντίδραση ή εξέγερση , όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες επήλθε ο αφανισμός 80 και πλέον πόλεων της κυρίως Ελλάδας από τον Χριστιανό Αλάριχο , μετά Βυζαντινής αυτοκρατορικής διαταγής σαράντα (40) χρόνια αργότερα . 4ον :Αποκαλύπτουν επίσης αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη ότι : δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου , ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό κράτος , εφ΄όσον ήταν οι εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου που άρχισαν τους διωγμούς κατά των Ελλήνων .

Ούτε δε ποτέ υπήρξε ελληνοχριστιανισμός , εφ΄όσον ήταν οι Ταγοί της χριστιανοσύνης και το εβραιογενές χριστιανικό δόγμα που : - Έσβησαν τα Φώτα του Ελληνικού Πνεύματος . - Κατέστρεψαν την Ελληνική Παιδεία . - Κατεδάφισαν τα αμίμητα αρχαία Ελληνικά αριστουργήματα χωρίς να αφήσουν ούτε μία πόλη όρθια . - Έκαψαν τις βιβλιοθήκες και εκατοντάδες χιλιάδες τόνων Ελληνικά επιτεύγματα εις όλους τους κλάδους των επιστημών , κατά 99,99% κατέστρεψαν την Ελληνική Γραμματεία . - Σχεδόν αφάνισαν την Ελληνική φυλή από τον πλανήτη γη , επιφέροντας της πολλές γενοκτονίες . - Παρέδωσαν την σβήνουσα Ελλάδα στους Τούρκους και - κατάντησαν τους Έλληνες πολιτιστικά στείρους . 
Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκείνων των Ρωμαιοβυζαντινών χρόνων οι συνεχείς διώξεις και γενοκτονίες κατά των Ελλήνων πήραν την ζωή 19.000.000 + Ελλήνων από τα 20.000.000 . Λιγότεροι από 1.000.000 επέζησαν εφ΄ όσον μετά βίας και τρόμου έσκυψαν κεφαλή προς το εβραιογενές θεό και το χριστιανικό του δόγμα , όπου η κύρια εντολή αυτού ήταν και είναι : Λέγει ο Ιησούς Χριστός : *Όσο για τους εχθρούς μου , αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου* . *Κατά Λουκάν* (ΙΘ΄, 27) . Και προστάζει ο Πατέρας του Ιεχωβά του οποίου εκλεκτός λαός είναι οι Εβραίοι : *εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων* . (*Ζαχαρίας* Θ΄13 - 15) .

Αποκαλύπτουν πάλι, στην καλύτερη περίπτωση, τη θλιβερή άγνοια ή τη δουλικότητα και, στη χειρότερη, τον ωμό ανθελληνισμό όσων σήμερα εξακολουθούν, κωφεύοντας προς την Ιστορία, να μιλούν για την «Ελληνικότητα του Βυζαντίου» και για «ελληνοχριστιανικό πολιτισμό» και να εμφανίζονται ως φορείς τους.
Τα φώτα που πνεύματος έσβησαν σ” αυτούς τους ελεεινούς καιρούς, η εξόντωση όμως των συνειδήσεων συνεχίζεται και σήμερα.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger
 1. Τα ανιστόρητα ψέματα που αραδιάζεις απευθέινονται σε αμόρφωτους και αποδεικνύουν το μίσος των ειδωλολατρών έναντι τού Χριστιανισμού, ο οποίος ελευθεύρωσε τούς ανθρώπους από τις ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες. Όποιος εχει στοιχειώδη μόρφωση αναγνωρίζει αμέσως τις γελοιότητες που λες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εγω δεν καταλαβα τιποτα

   Διαγραφή
  2. Μελετητης των Γραφων- ΟΛΩΝ των ΓΡΑΦΩΝ-χωρις παρωπιδες5 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:52:00 μ.μ. EET

   Απ οσα γραφετε φαινεται πως εχετε τη << στοιχειωδη μορφωση>>. Γιατι λοιπον δεν ανατρεχετε στα κειμενα που αναφερεται το πιο πανω αρθρο-- που σας βεβαιωνω οτι ειναι της ιστορικης περιοδου και δεν ανηκουν στην ...προιστορια -- για να διαπιστωσετε απο μονος σας οτι δυστυχως δεν ειναι καθολου ψεματα αλλα τραγικες αληθειες οσα αναφερονται;

   Διαγραφή
  3. Αντε ρε βοθροδοξε χριστιανιανοταλιμπάν που θα πείς τούς προγόνους μου ειδωλολάτρες,εβραικό σκουπίδι σίχαμα!!!!

   Διαγραφή
  4. Αυτο που καταφερε ο Χριστιανισμος ειναι ο πληρης σκοταδισμος. Αυτο αποδηκνυεται αφου η θρησκεια αυτη διαδιδει την πιστη και οχι την λειτουργεια της ΛΟΓΙΚΗΣ. Πληρης σκοταδισμο επεφερε η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ στον ανθρωπο αφου με την επιβολη δια πυρος και σιδηρου του Δογματος αυτου, δεν ξανακουστηκε τιποτα απο τους προγονουσ μας, αυτους τους ιδιους προγονους μας που αφησαν ΟΛΕΣ τις Επιστημες και αισθητικη στην ψυχη του ανθρωπου πριν να εμφανιστει το ψευδεστατο αυτο μυθηστορημα περι Θεανθρωπου και περιουσιου λαου του θεου, δλδ το Ισραηλ. Το διδαγμα που βγαινει ειναι το εξης: ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
  5. Pizanik, ενω εσύ, ε! Πετάγεσαι σαν το σκυλάκι του Παβλωφ με τα εξαρτημενα αντανακλαστικά, για να υπερσπιστείς αυτούς που σου ακυρώνουν την ύπαρξη. Αναρωτιέμαι σε ποιους απευθύνεσαι.. "Ο χριστιανισμός απελευθέρωσε", χαχαχαχαχα! Ωραίο αυτό! "Απελευθερωσε" καταργώντας τα έθνη, τον πολιτισμό, καταγγέλοντας τη Δημοκρατία ως "πολιτευμα του διαβολου", μισωντας τη Φυση, το σώμα, τη Γυναίκα, κλπ., κλπ. Το μοναδικό επιτευγμα της δεισιδαιμονίας και της μισαλλοδοξίας της ιουδαϊκής αίρεσης του χριστιανισμού ήταν ο θεοκρατικός μεσαίωνας. Και εσύ, ένα ακόμη "πνευματικό τέκνο" του μεσαίωνα, ένας κοπαδός του ποιμνιου, που αντί να ντρέπεται καμαρώνει. Παρτο χαμπάρι! Και εσύ και οι πνευματικοί σου, ρασοφόροι κηφηνες. Πέρασε ο καιρός που μιλούσατε άνευ αντιλόγου.

   Διαγραφή
  6. tha parakalousa kapios naexoi apothixis kai na parousiasi aytas opos prepoi na diabastoun apo olus ta legomena ine poly sobara eyxaristo

   Διαγραφή
  7. Για τους ανιστόριτους (γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας):
   << Ο Κωνστάντιος Β’ υποστήριξε εμφανώς τον χριστιανισμό, μη ακολουθώντας όμως τη μετριοπαθή θρησκευτική πολιτική του πατέρα του Κωνσταντίνου. Σε αντίθεση με τους αδελφούς του υπήρξε οπαδός του αρειανισμού και, έχοντας κοντά του τον Ευσέβιο Νικομηδείας, πολέμησε με πάθος τη χριστιανική ορθοδοξία, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο>>

   Διαγραφή
  8. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   17.000 ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
   ΟΙ ΑΜΑΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΝΕΚΑΛ.ΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
   ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΣ ....
   Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΨΕΜΑΤΑ...
   ΑΘΛΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ

   Διαγραφή
  9. Ναι, ρε (παρα)μορφωμένε "ελευθεύρωσε τούς ανθρώπους από τις ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες". Η χειρότερη δεισιδαιμονία είναι οι θρησκείες και ειδικά οι μονοθεϊκές, που στηρίζονται στο φόβο και το μισανθρωπισμό. Στο όνομά τους έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα.

   Διαγραφή
 2. Ουδέν κρυπτόν υπο τον ήλιο και την Ιστορία!
  Αυτά είναι γνωστά σε λίγους απο εμάς,καλά κάνετατε και τα αναπαράγεται-εκλαικευμενα-μπας και πάρουν χαμπάρι οι πολλοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η μεγαλυτερη γενοκτονια ειναι αυτη του ενος εκατομμυριου παιδιων διαζυγιων, στην Ελλαδα που ξεριζωθηκαν απο τον ενα γονεα. Www.sos-sygapa.eu ΣΥΓΑΠΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ αρθρογράφε...
  Δεν σου πέρασε απο το μυαλό οτι μπορεί να βρεθεί έστω και ένας άνθρωπος που θα τσεκάρει αυτό που γράφεις. Έγινε όμως. Την πάτησες.
  - Ξαναδιάβασε το κατα Λουκά Ιθ 27.
  - Γράψε σε ποιόν ανήκουν τα λόγια και σε ποιούς απευθύνονται. Την αλήθεια όμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΙΣΤΕΥΩ=ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΔΗΛ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟ ΘΕΩΡΩ=ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΚΤΟ ΜΕ ΟΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΧΩ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΝΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ Η ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΣΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 2000 ΧΡΟΝΩΝ ΑΡΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟ Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΛΕ ΑΝ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙ 900 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η ΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ Η ΛΕΞΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΟΥΤΕ 12 ΘΕΟΙ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΞΝΑΙ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ 12 ΘΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΖΟΣ Η ΜΑΣΩΝΟΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΟΙ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙ ΝΑΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΤΑΝ ΜΕΡΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΤΟΥΣΑΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΔΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΜΗΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΘΕΟ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΟΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΔΗΛ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΙΛΑΝΕ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΘΕΟΥΣ Ε ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΕΣ ΙΜΑΜΗΔΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΒΑΖΟΥΝ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΞΕΚΙΝΑ ΟΛΑ ΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΛΑΣΗΤΗ ΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

   Διαγραφή
 5. Το ΙΘ΄, 27 είναι μεταφορικό. Είναι μέρος μιας παραβολής. Με τον βασιλιά ο οποίος θα κατασφάξει τους εχθρούς του, υπονοείται ο Θεός ο Οποίος θα τιμωρήσει τους ασεβείς την Ημέρα της Κρίσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καποιο λαθος υπαρχει στον τιτλο ! Απο υπολογισμους που εκανα σε ολη την ανατολικη λεκανη της Μεσογειου περι το 340 μ.Χ. ζουσαν οχι περισσοτεροι απο 12.000,000 ανθρωποι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ερώτημα ο συγγραφέας του άρθρου ξέρει Λατινικά; Καθότι το έργο του Αμμιανού είναι γραμμένο στα Λατινικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Επίσης ρε παιδιά που είναι οι αρχαιολογικές αποδείξεις βρέθηκαν μήπως μαζικά σφαγεία και σκελετοί στην Σκυθούπολη; Επειδή, εγώ δεν έχω ακούσει, ούτε βρει κάτι σχετικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. την ιστορία την γράφουν πάντα οι επιζήσαντες και την γράφουν συμφωνα με της ορέξεις τους ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή