Τέσσερις γενικούς διευθυντές που να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και να έχουν επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες αναζητά ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2014.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), με βαθμό Α ́ και Β ́, εφόσον έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα αναλάβουν θέση προϊστάμενου σε μια από τις τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις:

1. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού
2. Φορολογικής Διοίκησης
3. Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
4. Γενικού Χημείου του Κράτους

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα «μετρήσουν» και τα ακόλουθα προσόντα:

Χρόνος υπηρέτησης σε θέση ευθύνης.
Εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανικών μονάδων.
Σφαιρική αντίληψη και γνώση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς διαμόρφωσης πολιτικών.
Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Γενική Διεύθυνση αντικείμενο.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και σύνταξης κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα
Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες.
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης απόδοσης.


 defencenet.gr

Δημοσίευση σχολίου

Blogger